ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНОГО ГОМЕОСТАЗУУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ

  • С. Шиян Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: поліпи, назальний поліпоз, антиоксиданти, перекисне окислення

Анотація

В даній роботі розглянуті сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування поліпозних ріносинуїтів. Проаналізовано ланки етіології і патогенезу які на нашу думку найбільш важливі при розвитку назального пол- іпозу. Існує декілька теорій розвитку назального поліпо- зу, проте всі вони досить дискутабельними і вимагають додаткового вивчення і доповнення. З упевненістю мож­на стверджувати, що в патогенезі назального поліпозу важливу роль відіграють хронічне запалення в тканинах, еозинофільна інфільтрація тканин і оксидативний стрес тканин. Активні еозинофіли, які инфильтрируют тканину поліпа, продукують велику кількість токсичних білків з різними токсичними властивостями (цитокіни (IL-5), хе- мокіни, фактори росту). Для дослідження процесів ліпо- пероксидації в поліпозній тканині у пацієнтів з поліпоз- ний риносинуїтом було сформовано основну, порівняльну і контрольну групи. В результаті досліджен­ня змін показників окисної деструкції ліпідів було визна­чено значне підвищення рівнів ТБК-АП і 4-HNE в полі­позній тканині хворих на ХПРС в порівнянні з контрольною групою і групою порівняння.

Посилання

1. Березнюк B.B. Комбинированное лечение больных с поли-позным риносинуситом / Березнюк ВБ., Чернокур А.А. // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 2004. — №> 3. — С. 14-15.
2. Джурко Л.Р. Хірургічне лікування хворих на хронічний реци- дивуючий поліпозний синуїт у поєднанні з глюкокортикостерої- дною терапією / Джурко Л.Р. // Журн. ушных, носовых и горло¬вых болезней. — 2000. — № 2. — С. 111-112.
3. Заболотный Д.И. Типы аллергических реакций на различ¬ные микробные и аутотканевые антигены при полипозном ри- носинусите / Заболотный Д.И., Мельников О.Ф., Безбах Д.И., Сидоренко Т.В. // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 2001. -№> 3. - С. 204-205.
4. Заболотний Д.І. Поліпоз носа / Заболотний Д.І., Юрочко Ф.Б. // Теорія та практика. — 2006. — С. 143.
5. Кіцера О.О. Еозинофільні поліпи — вибір і послідовність лікування / Кіцера О.О. // Журн. ушных, носовых и горловых бо¬лезней. — 2004. — № 3. — С. 49-50.
6. Ланцов Ф.Ф. Эпидемиология полипозных риносинуситов. / Ланцов Ф.Ф., Рязанцев С.В., Цецарский Б.М., Кошель В.И. // СПб.: Агентство «Мединформ». — 1999. — С. 6-17. 
7. Лопатин А.С. Роль топической кортикостероидной те¬рапии в лечении хронического полипозного риносинусита / Лопа¬тин А.С. // Вестник оториноларингологии. — 1999. — № 2. — С. 54-58.
8. Лопатин А.С. Современные теории патогенеза полипоз¬ного риносинусита / Лопатин А.С.// Рос. ринология. — 2003. — С.48-50.
9. Лопатин А.С. Эффективность назонекса в лечении аллер-гического ринита и полипозного риносинусита / Лопатин А.С., Сидоренко И.В., Захаржевская Т.В. и соавт. // Вести, оторино-ларингологии. — 2000. — № 4. — С. 60-63.
10. Лупыръ А.В. Гистоиммунологические критерии лечения больных с полипами параназальных синусов с использованием полибактериальной аутовакцины / Лупырь А.В. // Ринологія. — 2007. - № 3. - С. 32-37.
И. Bachert С. The role of Sinus Disease in Asthma. / Bachert C, Patou J., Van Cauwenberge P.//Curr Opin Allergy Clin. Immunol. — 2006. - №>6(1). - C. 29-36.
12. Bernstein JAL. Update on the molecular biology of nasal polyposis. / Bernstein JAL. //Otolaryngol. Clin. — 2005. — №38. — C. 55.
13. Larsen K. The estimated incidence of symptomatic nasal polyps. / Larsen K., Tos AL. //Acta Otolaryngol. — 2002. — №122 (2). — C. 179-82.
Як цитувати
Шиян , С. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНОГО ГОМЕОСТАЗУУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 56-58. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/594