ДИНАМІКА УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН КАПІЛЯРНОГО РУСЛА АДЕНОГІПОФІЗА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

  • О.І. Ковальчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: аденогіпофіз, опік, мікроциркулярція

Анотація

Наведені приклади морфологічного дослідження аде­ногіпофіза при експериментальній опіковій хворобі пока­зали головні патогенетичні чинники системного ушкоджен­ня в період експериментального опікового шоку, токсикотоксемії і початкової реконвалесценції. На тлі гемо- динамічних змін в тканині аденогіпофіза відбуваються роз­виток периваскулярного набряку, що спричинює структур­но-функціональні порушення в хромафільних клітинах аденогіпофіза. Деструктивні зміни і загибель ендокрино- цитів відбувається до 21 доби і завершується активацією ендогенних відновних процесів. Отримані результати досл­ідження є передумовою до вивчення фармакологічної ко­рекції гідроігічних змін при опіковій хворобі, що дасть мож­ливість попередити виникнення тяжких наслідків опіків. Перспективи подальших розробок у даному напрямку. Зважаючи на прогресуючу частоту опікової хвороби (особливо серед дитячого віку), слід враховувати отри­мані нові дані патогенезу захворювання, що дозволить удосконалити стратегію лікування даної категорії пацієнтів.

Посилання

1. Захарова О.А., Туманов В.П., Щеголев А.И. Ультра- структурные и биосинтетические изменения в эндотелиоцитах головного мозга через 6-48 часов после ожоговой травмы // Актуальные проблемы термической травмы. - СПб., 2002. С. 146-147.
2. Мейланова Р.Д., Зурабов В. В. Состояние некоторых показателей гемодинамики и реологии крови при экспериментальном ожоговом шоке и коррекции их перфтораном // Современные наукоемкие технологии. - 2005. -№6-С. 38-38.
3. Самарев А.В. Коррекция синдрома малого сердеч¬ного выброса у тяжелообожженных в периоде ожогового шока: Дисс... кан.мед.наук. - С.-Пб., 2009. - 138с.
4. Хрулёв С.Е., Хрулёв А.Е. Частота морфологических изменений головного мозга у детей, умерших от термической травмы // VIII съезд травматологов-ортопедов России “Травматология и ортопедия XXI века”: Сб. докладов. - Самара., 2006. - С. 1005.
5. ЧекушкинАА. Сравнительная оценка морфометрических показателей и функционального статуса щитовидной железы при ожоговом шоке/А. А. Чекушкин, С. А. Мозеров, А. Н. Митрошин //Морфологические ведомости : Международный морфологический журнал. -
2009. - N1/2. - С. 63-67.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Ковальчук, О. (2013). ДИНАМІКА УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН КАПІЛЯРНОГО РУСЛА АДЕНОГІПОФІЗА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 8-11. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/606