ОСОБЛИВОСТІ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АМЛОДИПІНУ, БІСОПРОЛОЛУ ТА ЕЛГАЦИНУ

  • А.М. Пузиренко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, амлодипін, бісопролол, елгацин, спектрофотометрія

Анотація

Отримані дані свідчать про відсутність хімічної взає­модії при застосуванні амлодипіну з бісопрололом та ком­бінації зазначених препаратів з елгацином.

 

Посилання

1. The international burden of cardiovascular disease: responding to the emerging global epidemic /R. O. Bonow, L.A. Smaha, S. C. Smith [et al.] // Circulation. - 2002. - Vol. 106.-P. 1602-1605.
2. Ковалева O.H. Метаболический синдром как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний / О.Н. Ко¬валева, Т.Н. Амбросова //Практична ангіологія. - 2008. - > 3. - С. 28-30.
3. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії / [Є.П. Свіщенко, А. Є. Багрій, Л.М. Єна та ін.]. -К.: Інститут кардіології АМН України ім. М.Д. Стражеска, 2008. - 55 с.
4. Нетяженко В. Нова комбінація антагоністів кальцію та в-адреноблокаторів /В. Нетяженко, О. Ликов // Ліки України. - 2005. -№ 7-8. - С. 78-80.
5. Заклади охорони здоров ’я та захворюваність на-селення України у 2006році. Статистичний бюлетень. Держкомстат України. -К, 2007.-45 с.
6. Стан здоров ’я народу України у зв ’язку із хворо¬бами системи кровообігу та можливі шляхи його покращення. Аналітико-статистичний посібник для лікарів /Заред. В.М. Коваленка. -К, 2004. - 124 с.
7. Вплив тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії на жорсткість артерій еластичного та м’язового типів у пацієнтів із тяжкою артеріальною гіпертензією /ГД. Радченко, Ю.М. Сіренко, CM. Кушнір [та ін.] // Артериальная гипертензия. - 2009. -NQ 4. - С. 33-39.
8. Амосова К.М. Ефективність та переносність пре-парату лерканідипіну в лікуванні хворих із м ’якою та помірною артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, О.Б. Яременко, Т.О. Ковганіч//Український кардіологіч¬ний журнал. - 2004. - NQ 3. - С. 42-47.
9. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія /Ю.М. Сіренко. - Донецьк: Видавець Зас- лавський О.Ю., 2010. - 384 с.
10. Порівняльна морфометрична оцінка ефективності впливу біпрололу та його комбінації з препара¬тами метаболічного плану на кардіоміоцити щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією /Р. С. Довгань, Л.О. Стеченко, Т.П. Куфтирева [та ін.] //Вісн. морфо¬логії. - 2009. -T.15-NQ1.-C. 1-4.
11. Довгань Р.С. Вплив кверцетину на антигіпертен- зивну дію біпрололу / Р.С. Довгань // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. - 2006. -№ 2. -С. 41.
12. Вплив карведилолу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією /
М.1. Загородний, Т.П. Куфтирева, Л.О. Стеченко [та ін.] // Український кардіологічний журнал. - 2008 - NQ 6. - С. 79-83.
13. Rose N.J. An absolute method for the spectroscopic determination of equilibrium constants/N.J. Rose, R.S. Drego //J. Am. Chem. Soc. - 1959. - Vol. 81.-P. 6138-6141.
14. Визначення антигіпертензивного впливу амлодипін, бісопролол, елгацину та їх комбінації у щурів зі спонтанно артеріального гіпертензією /AM. Пузирен- ко, Н.О. Еорчакова, І.С. Чекман [та ін.] //Еалицький лікарський вісник. - 2011. -Т. 18, NQ 1. - С. 76-78.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Пузиренко, А. (2013). ОСОБЛИВОСТІ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АМЛОДИПІНУ, БІСОПРОЛОЛУ ТА ЕЛГАЦИНУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 17-19. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/608