ІНФІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ, НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З HBV- І HCV-ІНФЕКЦІЄЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • С. М. Сейдалієва Азербайджанський медичний університет, Баку, Республіка Азербайджан

Анотація

Резюме. За останнє десятиліття відзначено значне зростання інфекційної патології серед вагітних жінок, породіллі, а отже, і високого відсотка зараження новонароджених. Найчастіше при ускладненому перебігу вагітності у матері та несприятливий вплив на стан здоров’я новонароджених є наслідком гемоконтактного вірусу гепатиту. Перинатальна передача вірусів гепатиту В і С від матері до дитини може бути здійснена пренатальною (трансплацентарною), інтранатальною (на момент пологів) або постнатальною - під час догляду за новонародженим. Основними формами патології плода та новонародженого є внутрішньоутробна гіпоксія та гіпотрофія при наявності у матері хронічної форми HBV-інфекції. Згідно з дослідженнями, проведеними в Росії, переважає інтранатальний шлях зараження ВГС. Існує ризик зараження дитини при природному годуванні груддю, оскільки доведено наявність геному вірусу в материнському молоці. Однак ряд авторів відкидають даний спосіб зараження. Таким чином, виникає питання про шлях зараження плода та новонародженого від матері з хронічним гепатитом. Особливості перебігу вагітності, пологів, постнатального періоду, ускладнення недостатньо вивчені, питання про частоту збоїв, як для матері, так і для плода, доцільність терапії даного захворювання в процесі вагітності продовжує залишатися відкритим , єдиної тактики обстеження жінок з наявністю хронічної форми вірусного гепатиту та їх новонароджених не розроблено.

Посилання

1. ДадашеваА.Э. и др. Трансфузионные вирусные инфекции в Азербайджане: краткая характеристика эпидемиологической ситуации.//Saplamhq.-2008 - №8 - s. 83-89.
2. Наджафзаде Н.И. Распространённость и некоторые клинико-иммунологические аспекты вирусного гепатита В в Азербайджанской Республике .//Saplamloq.- 2009-№5 - s. 84-88.//
3. Наджафзаде Н.И. Распространённость и некоторые клинико-иммунологические аспекты вирусного гепатита С в Азербайджанской Республике. //Az?rbaycan tibb jurnah.2009-2009-№l-s. 106-108.//
4. Эйвазов Т.Г. Анализ заболеваемости вирусными гепатитами в период с 1999 по 2003 гг. в Азербайджанской Республике.// Az?rbaycan tibb jumah.-2007-№2- s. 28-31.//
5. Белопольская M. А. Особенности беременности, родов и состояние новорожденных у женщин с хроническим вирусным гепатитом С и ВИЧ-инфекцией: Дисс.... канд. мед. наук. - М., 2003. - 121 с.
6. Евсюкова И. И, Кошелева Н. Г., Башмакова Н. А., Савичева А. М., ОмельянюкЕ. В., ПатрушеваЕ. Н. Хламидийная инфекция в акушерстве и перинатологии (диагностика, профилактика, лечение) // Рос. акад. мед. наук. Науч.-исслед. институт акуш. игинекол. им.Д.О. Отта. - СПб. - 1995. - С. 6-7.
7. Егембердиева Р. А. Клинико-иммунологическая и эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита В и его последствий у беременных: Дис. ... канд. мед. наук. - М., 1993. - С. 167.
8. 8.Мамкеев Э. X. Эпидемиологические особенности ВГВ у лиц фертильного возраста, беременных и новорожденных детей //дисс. канд. мед. наук -Санкт-Петер- бург-1994 - С. 146-155.
9. Погромская М. И. Сравнительная характеристика вирусных гепатитов В и Су беременных и их влияние на роды и здоровье новорожденного //Автореферат дисс. канд. мед. наук. - Санкт-Петербург, 2000- С. 15-17.
10. Сологуб Т.В. и соавт. Клинико-лабораторная характеристика вирусных гепатитов В и С у беременных// Вопросы инфекционной патологии. Сб.науч.тр., посвящ. 80-летию кафедры инфекционных болезней и эпидемилогии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. - СПб, 1998, с. 142-147.
11. Учайкин В. Ф., Чередниченко Т. В. и соавт. Гепатит С у детей первого года жизни // Журн. Эпидемиология и инфекц. болезни. №2, 1997 - С.29-33.
12. Фарбер Н. А., Мартынов К. А., Гуртовой В. Л. Вирусные гепатиты у беременных. М.: Медицина, 1990 - С. 208.
13. Gibb D.M., GoodallR.L., Dunn D. T. et al. - Mother- to-child transmission of hepatitis C virus: evidence for preventable peripertum transmission // Lancet 2000 Sep 9; 356 (9233): 904-7.
14. Kojima T, Yamanaka T. Transmission routes of hepatitis C virus: analysis of anti-HCV-positive pregnant women and there family members // Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi, 1994, Jul., 46 (7): 573-80.
15. Kuroki T, Nishiguchi S., et al. Vertical transmission of hepatitis C virus (HCV) detected by HCV -RNA analysis. // Gut. -1993. - Vol. 34.-S. N 2.-P. 52-53.
16. Li K., Zhu W. F. Current status of the study on mother to infant transmission of hepatitis C virus // Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chin.,1997, Jun., 18(3): 171—3.
17. Resti M., Azzari C, Lega L. et. al. Mother-to-infant transmission of hepatitis C virus // Acta Paediatr., 1995, Mar., 84 (3): 251-5.
18. Takahiro T, Motokazu M. et. al. Vertical transmission of hepatitis C through three generations // Lancet, 1996 - №8998 -p.409.
19. Tran T. L. Lay truyen virut viem gan Btume sang cjn- kha nang du phong // Tom tat luan an pho tien si khoa hoc YDuoc - Ho Chi Minh city, 1995 -p. 22.
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Сейдалієва, С. М. (2010). ІНФІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ, НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З HBV- І HCV-ІНФЕКЦІЄЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(56), 33-35. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/621