ЛОКУС КОНТРОЛЮ ЯК СПЕЦИФІЧНА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

  • Т.В. Гурська Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
  • Е.А. Даниленко ІІПО, м.Одеса, Україна
Ключові слова: локус контролю, нейротизм, тип референтації, самоефективність, стресостійкість, гендер

Анотація

Такі соціально-психологічні характеристики як життєва позиція і когнітивно-емоційне ставлення інди­віда до подій життєвих подій знаходять відображення в особливостях реакції на стресові ситуації і характеризу­ють нервово-психічну стійкість індивіда в цілому та, поряд із рівнем нейротизму особи, визначають спосіб пережи­вання стресогенних подій. Особливим фактором стресо- стійності та високої самоефективності є рівень суб’єктив­ного контролю, який безпосередньо впливає на здатність особи адаптуватися до різноманітних умов середовища і адекватно орієнтуватися в них. Дослідженню взаємо­зв’язку нейротизму та типу референтації і присвячена наша стаття, що містить результати емпіричного дослід­ження даних характеристик в їх гендерному аспекті.

Посилання

ВизгинаА.В., Пантилеев С.Р. Проявление личностных особенностей в самоописаниях мужчин и женщин // Вопросы психологии. - 2001- М3. - с. 91-100.
Калинина А. О. Факторы, влияющие на формирование субъективного контроля. -М.: ВЛАДОС, 2004. - 97с.
Кондаков И.М., Нилопец М.Н. Экспериментальное исследование структуры и личностного контекста локуса контроля // Психологический журнал. - 1995. - М 1/- С. 20-25.
Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. -М.: Смысл, 2000. - 18 с.
Пантилеев С.Р. Методы измерения локуса контроля // Общая психодиагностика /Под ped. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М.: Изд. МГУ, 1987. С. 278-285.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Гурська , Т., & Даниленко , Е. (2013). ЛОКУС КОНТРОЛЮ ЯК СПЕЦИФІЧНА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 48-50. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/626