ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРА ЛИПИДОВ В ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНАХ У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ

  • Л. Г. Юрковська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • І. Є. Сергеєва Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Т. С. Брюзгіна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: генералізований пародонтит (ГП), газова хроматографія, жирнокислотний спектр, пародонтальні кишені (п/к).

Анотація

Резюме. Проведено вивчення змін жирнокислотного складу ліпідів еритроцитів, плазми і фільтратів пародонтальних кишень у 65 хворих на генералізований па­родонтит, хронічного і загострення перебігу, використо­вуючи метод газорідинної хроматографії. Виявлено па­тологічні зміни в ЖК спектрі, які мають односпрямованість в досліджуваних середовищах. Діагностичне зна­чення має визначення мірістіновой і ліноленової кис­лот, концентрація яких змінюється в 2 рази, в порівнянні з контролем. Запропоновано неінвазивний і доступний метод дослідження РК спектру в пародонтальних кишенях.

Посилання

1. Григорьян А.С. Роль и место феномена повреждения в патогенезе заболеваний пародонта // Стоматология. - 1999. -№> 1.- С. 16-20
2. Чумакова Ю.Г. Роль мікробіологічних досліджень у діагностиці та лікуванні дистрофічно-запальних захворювань пародонта // Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології: Матеріали II (IX) з’їзду Асоціації стоматологів України. - Київ: ТОВ “Книга плюс", 2004. - С. 283-284.
3. Борисенко А.В., Тивоненко Л.И., Ахрамеева Н.В. Зависимость между составом микрофлоры пародонтальных карманов и характером течения генерализованного пародонтита // Современная стоматология. - 2005. -№ 3 (31). - С. 50-52.
4. Ярова С.П., Осипенкова Т. С. Ефективність методу диференційної корекції перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту // Вісник стоматології. -
2001. - № 1. - С. 28-31.
5. Шпуліна 0.0. Пародонтопротекторна ефективність ліпоєвої кислоти при експериментальному хронічному генералізованому пародонтиті: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 /Одеський держ. мед. ун-т. - Одеса, 2007. — 20 с.
6. Тарасенко Л.М., Дев ’яткіна Т. О., Петрушанко Т. О. Вплив антиоксидантної недостатності на кісткову тканину пародонту // Медична хімія. -2000.-Т.2,№ 2.— С. 28-31.
7. Взаимодействие фосфолипазы А2 с мембранами. Влияние фосфатидилхолинов с простой эфирной связью на стабильность мембран и протекание воспалительных процессов /В.В. Чупин, М.В. Аникин, Г.А. Серебренникова и др. //Биол. мембраны. -1992. -T9, №4.-С. 349-357.
8. ОмароваХ.О., Дмитриева Н.Г. Характеристика плотности костной ткани челюстей в динамике лече¬ния пародонтита “Остеогеноном ” // Пародонтология. - С.-Пб., 2004. -№ 4 (33). - С. 16-19.
9. Фосфоліпазна модель пародонтиту /В.М. Зуба- чик, А.П. Левицький, О.А. Макаренко, Г.І. Перова, Ю.Г. Чумакова // Вісник стоматології. - 1999. -№ 4. - С. 3-7.
10. Специфичность систем антиоксидантной защиты органов и тканей - основа дифференцированной фармакотерапии антиоксидантами/В.Н. Бобырев, В.Ф. По- черняева, С.Г. Стародубцев и др. // Эксперим. и клин, фармакология. - 1994. - Т. 57, № 1. - С. 47-54.
11. Белоклицкая Г.Ф. Возможности антиоксидантной коррекции перекисного окисления липидов при заболеваниях пародонта разной тяжести // Современная стоматология. - 2000. - № 1. - С. 38-41.
12. Борисенко А.В., Герелюк В.И. Оценка роли продуктов арахидоновой кислоты при дистрофически- воспалительном процессе в тканях пародонта на фоне применения нового препарата “Текома” // Современная стоматология. - 2000. - № 4. - С. 23—25.
13. Heasman Р, Collins J., Offenbacher S. Changes in crevicular fluid levels of interleukin-1 beta, leukotriene B4, prostaglandin E2, thromboxane B2 and tumour necrosis factor alpha in experimental gingivitis in humans // J. Periodontal Res. - 1993. - Vol. 28. - P. 241-247.
14. Offenbacher S., Heasman P, Collins J. Modulation of host PGE2 secretion as a determinant of periodontal disease expression // J. Periodontol. - 1993. - Vol. 64. - p 432-444.
15. Preshaw P.M., Heasman PA. Prostaglandin E2 concentrations in gingival crevicular fluid: observations in untreated chronic periodontitis // J. Clin. Periodontol.
2002. - Vol. 29, N. l.-P. 15-20.
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Юрковська , Л. Г., Сергеєва , І. Є., & Брюзгіна , Т. С. (2010). ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРА ЛИПИДОВ В ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНАХ У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(56), 61-63. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/632