КРІОХІРУРГІЧНА АБЛЯЦІЯ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ ЗЛОЯКІСНОГО ГЕНЕЗУ

  • Є. Козачук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: кріохірургічна абляція, первинна гепатоцелюлярна карцинома, метастази

Анотація

Вогнищеві ураження печінки - група різних за етіологією та патогенезом нозологій, які характеризують­ся локальним ураженням печінкової паренхіми, схожістю клінічних проявів та вибором діагностично-лікувальної тактики. За останні десятиліття відмічається зростання частоти виявлення вогнищевої патології печінки, що може бути пов’язане з доступністю та широким використанням в клінічній практиці неінвазивних методів візуалізації, та­ких як ультразвукове дослідження, комп’ютерна томогра­фія, магнітно-резонансна томоргафія тощо. Серед вогни­щевої патології печінки найчастіше зустрічаються злоякісна патологія первинного (гепатоцелюлярна карци­нома) та вторинного (метастази) генезу.

Посилання

1. Шалімов С.О., Литвиненко О.О., М’ясоєдов Д.В., Євтушенко О.І. Кріохірургія органів травлення : Моно¬графія. -К.: Четверта хвиля,2006. - 108 с
2. Смірнов Л. Ю. Методи лікування нерезектабельних метастазів злоякісних пухлин у печінці /Л.Ю. Смірнов // Запорожский медицинский журнал. - 2009. - Т. 11, № 3. - С. 67-71.
3. ПатюткоЮ.И. Резекция печени: современные техно¬логии при опухолевом поражении/Ю.И.Патютко, ИВ. Са¬гайдак, А.Г. Котельников, А.И. Поляков, Е.С. Чучуев, А.Л. Пылев, О.В. Чистякова, НА. Шишкина//Анналы хи¬рургической гепатологии. - 2010. -Т. 15, № 2 - С. 9-17
4. Строяковский Д.Л.. Колоректальный рак с мета¬стазами в печени: возможности современной онколо¬гии/ Строяковский Д.Л.. // Здоров’я України. - 2009. - Мб. - С. 54-55
5. Ковалев А.А. Малоинвазивные хирургические вме-шательства в лечении метастазов злокачественных но-вообразований в печени/А. А. Ковалев, Л. Ю. Смирнов, К. А. Ковалев, А. Н. Рябошапка //Актуальні питання ме¬дичної науки та практики: зб. наук, праць ЗМАПО. - За¬поріжжя, 2006. - С. 91-95.
6. Цвиркун В.В. Резолюция XIVМеждународного кон¬гресса хирургов - гепатологов стран СНГ “Актуаль¬ные проблемы хирургической гепатологии ” /В.В. Цвир¬кун, ИМ. Буриев, В.П. Глабай // Анналы хирургической гепатологии. - 2007,- Т.12,№4,- С.110-112.
7. Криодеструкция метастатического рака печени как возможная альтернатива резекционным методам /Б.С. За- порожченко, ВИ Шишлов, ИЕ Бородаев [и др]//Анналы хи-рургической гепатологии. - 2007. -Т. 12, № 3. - С. 135.
8. Guimaraes М. Locoregional therapy for hepato¬cellular carcinoma/ GuimaraesM., Uflacker R..//Clin Liver Dis. - 2011. - Vol. 15(2). - P.395-421
9. Flanders VL, Gervais DA. Ablation of liver metastases: current status.- J Vase Interv Radiol. 2010 Aug;21(8 Suppl) :S214-22.
10. Hinshaw J., Lee F Cryoablation for liver cancer. Tech Vase Interv Radiol 2007 Marfl0(l):47-57
11. Gannon C. The role of focal liver ablation in the treatment of unresectable primary and secondary malignant liver tumors //Semin Radiat Oncol, 2005
12. Zhang K. et al. Therapeutic effects of cryoablation, radiofrequency ablation, and microwave coagulation against VX2 liver cancer: a comparative study in rabbits// Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao.- 2007 Sep;27(9): 1431-4.
Як цитувати
Козачук, Є. (1). КРІОХІРУРГІЧНА АБЛЯЦІЯ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ ЗЛОЯКІСНОГО ГЕНЕЗУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 28-30. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/650