СТАН ЖИРНОКИСЛОТНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

  • Ю. Кузнєцова-Арабулі Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, хронічне обструктивне захворювання легень, жирні кислоти, порушення ліпідного обміну, вільнорадикальне окислення

Анотація

Встановлено, що одним із фундаментальних механізмів розвитку багатьох захворювань, в тому числі ішемічної хвороби серця (ІХС) та хронічного обструк­тивного захворювання легень (ХОЗЛ), є структурно- функціональні порушення на рівні біологічних мемб­ран. Основну роль в забезпеченні цілісності та пластичності біомембран відіграють фосфоліпіди, скла­довими яких є жирні кислоти, що виступають як про­дукти ферментативного гідролізу та процесів деградації клітинних мембран . Жирні кислоти (ЖК) самі по собі визначають поверхневі властивості фосфоліпідів, білок- ліпідні взаємодії та безпосередньо впливають на ак­тивність мембрано-зв’язаних ферментів . Порушен­ня жирнокислотної рівноваги та структурної організації мембранних фосфоліпідів забезпечують ініціацію гідро­літичного від’єднання арахідонової кислоти та утворен­ня її патогенних метаболітів . Відомо, що лейкотрі- єни класу С4 і Д4 сприяють вазоконстрикції, порушенню серцевого ритму, акумуляції нейтрофілів та посилен­ню активації вільнорадикальних процесів у вогнищі ішемії (гіпоксії) .

Посилання

1. Асташкин Е.И. Фармакологическая регуляция об¬мена энергетических субстратов в кардиомиоцитах при патологических состояниях, связанных с ишемией [Текст] /Е.ИАсташкин, М.Г.Глезер //Кардиоваскуляр¬ная терапия и профилактика. - 2006. - №5. - С. 112-122.
2. Березин Е.В. Хроническая обструктивная болезнь легких и кардиоваскулярный риск [Текст] / Е.В.Бере- зин // Український медичний часопис. - 2009. - № 2. - С. 62-68.
3. Бокарев И.Н. Коронарная ишемическая болезнь сердца: состояние проблемы и перспективы [Текст] / И.Н.Бокарев //Клин, медицина. - 1997. - №1. - С. 4-8.
4. Газохроматографический метод определения ли¬пидных показателей крови при ишемической болезни сердца [Текст] / С.Г.Гичка, Т.С.Брюзгина, Г.М.Вретик, С.Н.Рева // Український кардіологічний журнал. - 1998. - .У 7-8. - С. 50-52.
5. Дестабілізація жирнокислотного складу фос- фоліпідів біомембран та порушення серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень [Текст]/П.Ф.Дудка, Ю.В.Кузнецова, Л./Соколова [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Матеріали конференції “Современ¬ные достижения медицинской науки’’. - Київ, 2010. - С. 120-124.
6. Дудка П. Ф. Патофізіологічні механізми порушень серцево-судинної системи у хворих на хронічне обструк¬тивне захворювання легень [Текст] / П.Ф.Дудка, Ю.В.- Кузнєцова, НД.Барабаш // Матеріали XIII Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. - Львів, 2010. - С. 265.
7. Клінічні аспекти посилення ліпідної перокисдації та виникнення електричної нестабільності міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень [Текст]/П. Ф.Дудка, Ю.В.Кузнецова, Т. О.Кузнецова [та ін.] //Науковий вісник Національного медичного універ¬ситету імені О. (/.Богомольця. - 2009. - №25 (спецви¬пуск). - С. 87-90.
8. ЧучалинА.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания [Текст]/А.Г.Чу- чалин // Здоров ’я України. - 2010. -№ 2.-С. 28-29.
9. Gryqlensri R.J. Transcellular biosynthesis of eicosanods [Текст] /R.J. Gryqlensri //Pol. J. Pharmacol. - 1999. - Vol. 51.-P. 113-117.
10. Van der Vusse G.I. Accumulation of arachidonic acid in ischemic/reperfused cardiac tissue: possible causes and consequences [Текст] / G.I. Van der Vusse, R.S.Reneman, M. Van Bilsem // Prostaglandins Lencot. Essent. Fatty Acids. - 1997. - Vol. 5.-P. 85-93.
Як цитувати
Кузнєцова-Арабулі , Ю. (1). СТАН ЖИРНОКИСЛОТНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 38-39. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/653