КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНІ ТА МАГНІТНО- РЕЗОНАСНО-ТОМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНО ІЗОЛЬВАНОГО СИНДРОМУ

  • Hyp Сепіде Сепехрі Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: розсіяний склероз, клінічно ізольований синдром демієлінізації, магнітно-резонансна томографія

Анотація

В статті проаналізовані клініко-неврологічні та маг- нітно-резонасно-томографічні показники у 60 хворих на клінічно ізольований синдром (КІС). Клінічні прояви КІС поліморфні: у 28,3 % хворих діагностовано ретробуль- барний неврит, у 51,7% - стовбурові порушення, у 20% - гострий поперековий мієліт.За даними МРТ у21,6% хво­рих на КІС зареєстроване монофокальне ураження цент­ральної нервової системи, локалізація якого відповіда­ла топографічно клінічному, а решти (78,1%) хворих - мультіфокальні ураження. Вивчення особливостей кпініко-неврологічних та магнітно-резонансно-томогра- фічних показників у хворих на КІС дозволить зменшити кількість діагностичних помилок, що має важливе тера­певтичне та прогностичне значення.

Посилання

1. Пронин И.Н., Беляева И. А. Возможности МРТпри рассеянном склерозе: диагностика и прогноз заболева¬ния. В кн.: Рассеянный склероз и другие демиелинизиру¬ющие заболевания. Подред. Е.И. Гусева, И.А. Завалиши¬на, А.Н. Бойко. М2004.- с. 309-317
2. BarkhofF., Filippi М., Miller D.H. et al. Comparison of MR imaging criteria at first presentation to predict conversion to clinically definite multiple sclerosis // Brain 1997; vol.l20:-P.2059-2069.
3. Catherine M. Dalton, MRCPI, Peter A. Brex, MRCR, Katherine A. et al. Application of the New McDonald Criteria to Patients with Clinically Isolated Syndroms Suggestive of Multiple Sclerosis. //Annals of Neurology. - Vol. 52. -№1. -July 2002.
4. Соті G.. Early treatment. // Neurol Sci - 2006. - Vol. 27,-P.8-12.
5. Goodin D.S., Bates D. Treatment of early multiple sclerosis: the value of treatment initiation after a first clinical episode //Multiple Sclerosis .-2009.-Vol. 15(10).- P.1175- 1182
6. Jacobi C., Hahnel S., Martinez-Torres F. et al. Prospective combined brain and spinal cord MR1 in clinically isolated syndromes and possible early multiple sclerosis: impact on dissemination in space and time // European Journal ofNeurology.-2008.-Vol. 15.-P1359-1364.
7. Nielsen J. M., Pohl C, Polman С. H. et al. MRI characteristics are predictive for CDMS in monofocal, but not in multifocal patients with a clinically isolated syndrome //BMCNeurology.- 2009,- Vol.9.-P19
8. Poser C.M., Paty D.W., Scheinberg L. et al. New diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines for research protocols. //Ann Neurol 1983; 13: P.227-231.
9. RanjevaJ.P, Pelletier J., Confort-Gouny S. etal. MRI/ MRS of corpus callosum in patients with clinically isolated syndrome suggestive of multiple sclerosis. //Mult Scler 2003; 9: P. 554-565.
Як цитувати
Сепехрі H. С. (1). КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНІ ТА МАГНІТНО- РЕЗОНАСНО-ТОМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНО ІЗОЛЬВАНОГО СИНДРОМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 66-69. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/661