МІКРОСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙДУЖНО-РОГІВКОВОГО КУТА ОЧНОГО ЯБЛУКА ЩУРІВ В НОРМІ

  • Н. Якимів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: очне яблуко, райдужно-рогівковий кут, гістологічна будова

Анотація

Очне яблуко, займаючи ключове місце серед органів чуття в сприйнятті оточуючого нас світу, є пер­шою, вхідною і, разом з тим, самою важливою частиною в системі зорового аналізатора. На даний час існує багато хвороб, які ведуть до сліпоти, в тому числі і глаукома. За останні п’ять років значно зріс рівень хворих на глаукому (на 16,8%) та атрофію зорового нерва (на 14,9%). А поши­реність глаукоми за 2011 рік складала 108,3 чол. на 100 ти­сяч дорослого населення України . Етіологія та патоге­нез глаукоми на даний час вивчені недостатньо .Тому актуальним є вивчення структури райдужно-ро­гівкового кута щурів з метою подальшого використання цих даних у експериментальних дослідженнях .

Посилання

1. Гайворонский II.В. Функциональная анатомия ор-ганов чувств /ИВ. Гайворонский, Г.П. Пичипорук.-СПБ.: Элби-СПб, 2010. - 15 с.
2. Неттер Френк. Атлас анатомії людини / Френк Неттер: за ред. проф. Ю. Б. Чайковсъкого; [пер. 3 англ.
A. Л. Цегелъсъкого1.-4-е вид., допоен.-Львів: Havmbivc, 2009.-616 с.
3. Нестеров А.П. Первичная глаукома,-М., Медици¬на, 1982. - 280с.
4. Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л. Анатомия крысы. - СПб., 2001. - 464с.
5. Пасечникова Н. В. Аналіз стану офтальмологі¬чної допомоги населенню України у 206-2011 роках /
Н.В. Пасічнікова, С. О. Риков, О. П. Вітовська [та ін.] // Офтальмологічний журн. - 2012. - № 6- С. 131-140.
6. Сомов Е.Е. Клиническая анатомия органа зрения человека / Е.Е. Сомов. - СПб, 1997. - С. 84-97.
7. Сомов Е.Е. Строение органа зрения и между-народная анатомическая номенклатура. Роговица /
B. Ф.Даниличев, Е.Е. Сомов/7в кн. Современная офталъ-
Як цитувати
Якимів , Н. (1). МІКРОСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙДУЖНО-РОГІВКОВОГО КУТА ОЧНОГО ЯБЛУКА ЩУРІВ В НОРМІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 16-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/670