ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ТА МОЛОДОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА МІКОЗ СТУПНІВ

  • І. Іванищева Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: мікоз ступнів, клінічні форми, сироватка крові, гуморальний імунітет

Анотація

Популяційна частота мікозу ступнів сягає 25%, що свідчить про медико - соціальний характер патології. Така поширеність грибкової інфекції пов’язана не стільки з покращенням діагностики, скільки зі збільшенням чин­ників, які сприяють маніфестації морбідного процесу. Причини маніфестації цієї інфекції слід шукати як в особ­ливостях грибів, так і в дисбалансі у макроорганізмі - морфофунціональних розладах його систем та органів

Посилання

1 Гаєвська М.Ю. R-білки та циркулюючі імунні комплекси у хворих на псоріаз: автореф. дис. на здобут¬тя наук. ступеня канд. мед. наукспец.: 14.01.20- шкірні та венеричні хвороби - Київ, 2001. - С.20
2 Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллер-гология // Одесса: Астропринт, 1999,- С. 603
3 Дюдюн АД. Сучасні аспекти лікування хворих на оніхомікоз // Дерматовенерология. Косметология. Сек-сопатология. - 2012- №1-4 - с. 201- 205
4 Караулов А.В., Земсков В.М., Земсков А.М. Кли-ническая иммунология и аллергология: учебное пособие - М.: МПА,2002,-С.651
5. Милевская С.Г., Потапова Г.В. Характеристика иммунных комплексов v больных псориазом // Вестник дерматологии и венерологии- 1998- №5- С. 35- 37
6. Світлова О. С. Комплексна диференційована те-рапія хворих на мікози шкіри та слизових оболонок з супутніми хронічними запальними захворюванні кишеч¬ника // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопато¬логія. - 2008- №3- 4(11).- С. 74-81
7. Kienzler J.L. et al. Stratum corneum pharma¬cokinetics of a novel formulation for single dose treatment in dermatophvtosis // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - 2005. - Vol. 19, №2. - P.24- 27
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати
Іванищева , І. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ТА МОЛОДОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА МІКОЗ СТУПНІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 29-31. https://doi.org/10.32345/USMYJ.76(4).2013.29-31