КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОНАТОРА ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З ПОРУШЕННЯМ ВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК

  • С. Полякова Одеский національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Ключові слова: туберкулез, эффективность лечения, L-аргинин, функция почек

Анотація

В роботі вивчено клінічну ефективності ліку­вання вперше діагностованного туберкульозу легень при застосуванні донатору оксиду азота з метою ренопро- текції у хворих з первинними порушеннями видільної функції. Під спостереженням знаходилось 84 хворих с вперше діагностованним туберкульозом легень. Вико­нано порівняння ефективності лікування у хворих з впер­ше діагноставанним туберкульозом легень та порушен­ням видільної функції із застосуванням препаратів до­наторів окиду азоту - L - аргініну та групою хворих, які отримували стандартний курс протитуберкульозної те­рапії. Після закінчення першого місяця лікування в обох группах відзначалась нормалізація основних клінічних проявів туберкульозу, але у хворих основної групи, які приймали L-аргінін, цей процес відбувався значно швид­ше. Зміни в роботі нирок, які відмічаються на ранніх ета­пах на основі виділення з сечею мікродоз альбумінів, потребувало використання нефропротекторів, з яких був вибраний L - аргінін.

Отже, використання донатору оксиду азота, аміно­кислоти L - аргініну в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень дозволяє підвищити ефективність протитуберкульозної терапії.

Посилання

1. Андрейчин, АТ. .4. Роль ендотеліальної дисфункції в перебігу хронічної HCV- інфекції та її корекція препа¬ратом L-аргініну [Текст]/АІ. .4. Андрейчин, Ю. Ю. Рябо¬конь " Інфекційні хвороби. - 2012. - N1. -С. 31-39.
2. Баласанянц, Г.С. Побочные действия противо-туберкулезных препаратов и методы их устранения [Текст]/Г.С.Баласанянц , Д.С.Суханов, Д.Л. Айзиков . - Санкт-Петербург : Тактик-Студио , 2011. — 88 с.
3. Бильченко, .4. В. АІикроальбуминурия v больных ар-териальной гипертензией (исследование PILOT) [Текст] / .4. В. Бильченко //АІедична наука і клінічна практика: мину-ле, сьогодення, майбутнє: матер, наук.-практ. конф., при-сеян. 150-річчюПарк. мед. т-ва. -Д', 2011. - С. 27.
4. Варунків, О. І. Оцінка впливу екзогенного донато¬ра монооксиду нітрогену - L-аргініну на стан локально¬го імунного захисту v хворих на негоспітальну пневмо¬нію на тлі ішемічної хвороби серця при детекції chlamvdophila pneumoniae [Текст] / О. І. Варунків,
AI. АІ. Островський // Буковинський медичний вісник. - 2011. - Т. 15, № 3. - С. 163-167.
5. Веремієнко, О. В. Тівортін v комплексному ліку¬ванні хворих на хронічне обструктивне захворювання ле¬гень [Текст] /О. В. Веремієнко, С. В. Шилова //Експери-ментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 2. -С. 75-77.
6. Влияние рифампицина на функциональное состо¬яние почек белах крыс [Текст]/Боженко А.II, Долома- тов С.II, Лобанов А.К. [и др.] //Нефрология. . -2005. -
T. 9, № 2. - С. 101-103.
7. Денисов, О. С. Вплив L-аргініну на інтенсивність синтезу оксиду азоту у хворих на вперше виявлений де-структивний туберкульоз легень під час інтенсивної фази лікування [Текст] / О. С. Денисов // Сучасні інфекції. - 2008. -№> 1.-С. 31-35.
8. Литвин, .4. .4. АІикроальбуминурия: клиническое значение [Текст]/А. .4. Литвин Врач. - 2011. - № 9. - С. 7-13.
9. АІикроальбуминурия - маркер нефропатий [Текст] /Ж. Д. Семидоцкая, Т. С. Оспанова, Т. В. Бездет¬но [и др.]//Щорічні терапевтичні читання: теоретичні та клінічні аспекти діагностики і лікування внутрішніх хвороб: матер, наук.-практ. конф. -X., 2008. - С. 169.
10. Оценка значимости побочных реакций противо-туберкулезных препаратов при лечении туберкулеза [ Текст ]/Ю.II. Фещенко [ и др. ] // Український медичний часопис. - 2008. - № 3 (65). - С. 117-125.
11. Побочное действие антибиотиков группы ами-ногликозидов: безопасность при медицинском примене¬нии [Текст] 7А. П. Викторов, К. .4. Посохова, Е. В. Мат¬веева, II. А. Логвина // Сімейна медицина. -2006. -№3. - С. 25-28. 
12. Сучасні наукові дослідження і стратегії у фтизі-атрії [Електронний ресурс] /Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич, В. О. Юхимець, І. О. НовожиловаМ-1- Літ¬ник, А. М. Приходько. Режим доступу :http://www. ifp.kiev. иа/ ftp: //ftp Lifp.kiev.ua/origjnal/2011/feschenko201 l.pdf.
13. Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Antituberculosis Drugs [Text] / N.
R. Budha, R. Е. Lee, В. Meibohm // Curr Med Chem. - 2008. -VI5. -№8. -P.809-825.
14. Infante-Rivard C. Xenobiotic-Metabolizing genes and small-for-gestational-age births: interaction with maternal smoking [Text] / C. Infante-Rivard, C.R. Weinberg, M. Guiguet 7 Epidemiology. - 2006. - Vol. 17, №1. - P. 38-46.
Як цитувати
Полякова , С. (1). КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОНАТОРА ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З ПОРУШЕННЯМ ВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 44-48. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/680