КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ СИСТЕМИ ФІБРИНОЛІЗУ

  • В. Шандюж Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: ішемічний інсульт, кардіоемболічний інсульт, фібриноліз

Анотація

Дана робота присвячена вивченню особливостей клініки кардіоемболічного інсульту у хворих з порушенням системи фібринолізу. В результаті проведеного дослідження нами було встановлено, що кардіоемболічний інсульт частіше виникає з 06.00 до 11.59 год (в 49,1% хворих), супроводжується зниженням рівня плазмової t-PA, характеризується неврологічним дефіцитом середнього ступеня тяжкості, який показує гірше рівень відновлення на 14- ту добу порівняно з хворими на атеротромботический інсульт (6,3 ± 0,7 бала і 2,5 ± 0,6 бала за NIHSS відповідно). Збільшений час лізису еуглобулінового згустку плазми крові в першу добу КЕІ асоціюється з недостатнім відновленням неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS у хворих з КЕІ на 1-е (г = 0,293, р <0,05), 7-е (г = 0,283, р> 0,05) і на 14-ту добу (r = 0,351, р <0,01) захворювання, і показує зворотну кореляцію з функціональним відновленням на 7-у добу захворювання за індексом Бартель (г = -0,266, р <0,05 ).

Посилання

1. Крылова Л.Г., Бельская Г.Н., Колесников О.Л. Па-тология гемостаза в остром периоде ишемического ин-сульта в зависимости от степени тяжести /7 Извес¬тия Челябинского научного центра - 2004,- №2 (23).- С. 178-181.
2. Кузнецова СМ. Кардиоемболический инсульт: патогенез, клиника, терапия " Медична газета “Здоро¬вея України №7 (284).- 2012,- С. 32-33.
3. Кузнецова СМ. Кардиоемболический инсульт: це-ребральная, системная и интракраниальная гемодина¬мика //Газета “Новости медицины и фармации” Не¬врология- №370 - 2011- С. 78-84.
4. Муравсъка О.М, Віничук СМ. Підтипи ішемічного інсульту у хворих після розвитку інфаркту міокарда /7 Ук-раїнський медичний часопис-№3 (41).- 2004 - С. 112-115.
5. ФонякінА.В., Гераскіна ЛА. Кардиальные аспекты патогенеза ишемических инсультов /7Международный неврологический журнал - 2006 - №3(7).- С. 20-27.
6. Харченко ТА. Актуальные вопросы профилактики инсульта/7 Укр. Мед. Часопис-№ б (86).- 2011. С. 26-27.
7. Adams И, Bendixen В., Kappelle L., Biller J., Love В., Gordon D., Marsh E. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment 7/ Stroke.- 1993 - №24(1).- P. 35-41.
8. Adria Arboix and Josefina Alio Cardioembolic Stroke: Clinical Features, Specific Cardiac Disorders and Prognosis 7/ Current Cardiology Reviews - 2010- №6- P. 150-161.
9. LodderJ., Bamford JM, Sandercock PA., Jones L.N. and Harlow C.P Are hypertension or cardiac embolism likely causes of lacunar infarction? "Stroke - 1990- Vol. 21- P. 375-381.
10. Megan C. Leary, Louis R. Caplan Cardioembolic stroke: An update on etiology, diagnosis and management /7 Annals of Indian Academy of Neurology- 2008 - J bl. ll.-P. 52-63.
11. WolfP A., AbbottR. D., Kannel H: B. Atrialfibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study 77 Stroke.- Vol. 22,- 1991,- P. 983-988.
Як цитувати
Шандюж , В. (1). КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ СИСТЕМИ ФІБРИНОЛІЗУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 53-57. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/682