РОЛЬ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЧНОМУ СУПРОВОДІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ

  • К. Ю. Логаніхіна ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”, м. Київ, Україна
  • Т. М. Козаренко ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”, м. Київ, Україна
Ключові слова: рак гортані, рецидиви, мультидетекторна комп’ютерна томографія, діагностика рецидивів раку гортані, мультидетекторна томографічна перфузіографія, мультидетекторна томографічна ангіографія

Анотація

Резюме. Рак гортані є актуальною проблемою сучасної онкології та отоларингології, адже в 60-70% випадків дана нозологія діагностується на III-IV стадіях; і призводить до високої летальності таких пацієнтів. В даній статті наведені сучасні підходи до діагностики рецидивів раку гортані, завдяки яким були виділені якісні та кількісні особливості кровотоку таких пухлин, що дозволило не тільки точно діагностувати наявність або відсутність пролонгації основного захворювання; а й визначити точну локалізацію і поширеність пухлинного процесу.

Посилання

1. Абизов Р.А. Злоякісні новоутворення ЛОР-органів: своєчасна діагностика та методи лікування /Р.А. Абизов // Здоров 'я України. - 2008. - № 9 (1). -С. 46-47.
2. Абизов Р.А. Застосування електрозварювальних технологій v безшовному закритті глотково-стравохідного співвустя v хворих на рак гортані / Р.А. Абизов, Л.В. Савчук//Хірургія України. -2009. -№ 2,-С. 52-57.
3. ДиканІМ. Роль комплексноїмультидетекторної комп ’ютерної томографії у стадіюванні раку гортані /
І.М. Дикан, Т.М. Козаренко, К.Ю. Логаніхіна // Онкология. - 2013. - Т15, > 1 (55). - С. 63-70.
4. Євчев ФД. Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані: автореф. дис. ... д-рамед. наук/ ФД. Євчев. -К, 2007. -30 с.
5. Кожанов Л.Г., Шацкая Н.Х., Лучихин Л.А. Принципы ранней диагностики злокачественных новообразований ЛОР-органов. // Вестник Оториноларин¬гологии. - 2008. - № 5. - С. 7-10.
6. Константинова М.М. Химиотерапия плоскоклеточного рака головы и шеи / М.М. Константинова // Практ. онкология. - 2003. -Т. 4, № 1. - С. 25-30.
7. Литвиненко И.В. Роль лучевых методов в диффе-ренциальной диагностике гиперпластических процес¬сов и рака гортани : автореф. дис. ... канд. мед. наук / И.В. Литвиненко. -М., 2010. - 24 с.
8. Логаніхіна К.Ю. Мулътидетекторна комп ’ютер- на томографія: перфузіографічні критерії незміненої гортані у осіб зрілого і похилого віку / К.Ю. Логаніхіна, Т.М. Козаренко // Укр. наук.-мед. молодіжний журн. - 2012. -№ 4. - С. 57-59.
9. Миразизов КД. Компьютерная томография в ди-агностике заболеваний гортани /Д. Миразизов, Б.Б. Пал- ванов, У.С. Хасанов // Вести, оториноларингологии. - 2003. -№> 2. - С. 12-14.
10. Набиев А. К. Сравнительная оценка методов ком-бинированного лечения рака гортани 111 стадии : авто¬реф. дис. ... канд. мед. наук/А.К. Набиев. - Уфа, 2008. - 22 с.
11. Рожнов В.А. Значение лучевой терапии при органосберегающем комбинированном лечении радиорезистентных форм рака гортани : автореф. дис.... канд. мед. наук/В.А. Рожнов. - 2002. -21с.
12. Соколов В.М. Діагностика та комплексна хемопроменева терапія рецидивів злоякісних пухлин гортані і глотки та їх метастазів у регіонарні лімфатичні вузли і віддалені органи / В.М. Соколов // Укр. радіол, журн. - 2005. - Т. 13, вип. 3. - С. 391-392.
13. Возможности спиральной компьютерной томографии в оценке эффективности предоперационной химиотерапии у больных раком гортани и гортаноглотки /П.В. Суркова, И.Б. Фролова, Е.Л. Чойнзонов [и др.] // Сиб. онкол. журн. - 2011. - № 2 (44). - С. 39-44.
14. Functional imaging of larynx via 256-slice multi¬detector computed tomography in patients with laryngeal tumors: A faster, better and more reliable pre-therapeutic evaluation /1. Celebi, M. Basak, A. (Jcgul [et al.] // Eur. J. Radiol. - 2011. - V. 50, № 8. - P. 492-504.
15. CT, MR and Angiography Findings of a Solitary Fibrous Tumor of the Larynx / S. Chang, D.Y. Yoon, C.S. Choi, E.J. Yun //Korean J. Radiol. - 2008. -V. 19, №6-P. 34-3 7.
16. Supracricoid Partial Laryngectomy in the Treatment of Laryngeal Cancer Univariate and Multivariate Analysis of Prognostic Factors /A. Gallo, V. Manciocco, M. Simonelli [et al.] // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. - 2005. - V. 131, № 6- P. 620-625.
Опубліковано
2013-09-25
Як цитувати
Логаніхіна, К. Ю., & Козаренко, Т. М. (2013). РОЛЬ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЧНОМУ СУПРОВОДІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(75), 27-30. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/735