Вивчення досвіду застосування неінвазивних методів для оцінки функціонального стану організму при фізичних та психоемоційних навантаженнях (огляд літератури)

  • Анастасія Жалдак Старший лікар відділення санітарно- епідеміологічного нагляду санітарно-епідеміологічного відділу військової частини А4520, м. Львів, Україна
  • Олеся Іванько Керівник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово- медичної академії, м. Київ, Україна
  • Юрій Депутат Науковий співробітник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, м. Київ, Україна
Ключові слова: військовослужбовці, фізичні навантаження, перекисне окиснення ліпідів, неінвазивні методи, біологічні рідини

Анотація

Огляд літератури присвячений питанням особливостей професійної діяльності військовослужбовців новоствореного роду військ – Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, зокрема, при відборі та підготовці фахівців на кваліфікаційному курсі спеціальних операцій Збройних Сил України. Узагальнено дані літератури стосовно реакцій організму до фізичних та психоемоційних навантажень. При цьому звертається увага, що результатом первинної метаболічної відповіді організму на екстремальні чинники (фізичні навантаження та стрес) є активація вільно радикального окиснення ліпідів мембран. Біохімічним маркером активації цього процесу можуть слугувати поліненасичені жирні кислоти, а їх якісні і кількісні зміни в біологічних рідинах характеризують функціональний стан організму при фізичних і психоемоційних навантаженнях.

Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми застосування неінвазивних методів дослідження біологічних рідин засвідчила, що на основі даних біохімічного дослідження цих рідин можна охарактеризувати рівень активації перекисного окиснення ліпідів, тобто метаболічних пристосувальних реакцій в організмі. 

Посилання

Афонина, Г. Б., & Куюн, Л. А. (2000). Липиды, свободные радикалы и иммунный ответ. К.: НМУ, 285.
Варус, В. І., Брюзгіна, Т. С., Белов, О. А., Соловська, С. С., & Депутат, Ю. М. (2007). Зміни ліпідних показників у поті осіб, діяльність яких пов'язана з військовою службою. Доповiдi Національної академії наук України, (1), 175-178.
Варус В.І., Іванов Д.А., Брюзгіна Т.С., Депутат Ю.М., Швець А.В. (2010). Вивчення змін ліпідного метаболізму крові і поту у військовослужбовців з дезадаптаційними зривами // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – С. 66–70.
Волков, Н. И., Несен, Э. Н., Осипенко, А. А., & Корсун, С. Н. (2000). Биохимия мышечной деятельности.
Говоруха, О. Ю., & Шнайдерман, О. Ю. (2016). Значення взаємодії перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантних систем в розвитку патологічних процесів. Експериментальна і клінічна медицина, (4), 10-14.
Гоженко, А. И., Зацерклянный, А. М., & Цепколенко, В. А. (2006). Современные представления о строении и функции секреторно-экскреторного аппарата кожи человека. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, (3-4 (9)).
Горіла, М. В. (2009). Неінвазивні методи діагностики–стан проблеми та перспективи розвитку. Biosystems Diversity, 17(1), 38-43.
Депутат, Ю. М., & Гуліч, М.П. (2020) Дослідження добових енерговитрат військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Довкілля та здоров’я, (3), 32-39.
Коломеец, Н. М., Новоженов, В. Г., Белоногов, М. А., & Волчек, И. А. (1997). Влияние экстремальных факторов экологии на резистентность здорового человека. Военно-медицинский журнал, (5), 49-53.
Лізогуб В.Г., Пануша І.А, Брюзгіна Т.С. Патент на корисну модель №78640 від 2016 р. Спосіб визначення порушень ліпідного метаболізму у хворих на ішемічну хворобу серця.
Лихорад, Е. В., & Шаковец, Н. В. (2013). Слюна: значение для органов и тканей в полости рта в норме и при патологии.
Мелешко В.І., Самошкін В.В. Біохімічна діагностика в спорті. (2015). Дніпро, ДДІФКіС, (280) – с.183.
Меньшиков, В. В., & Лукичева, Т. И. (1996). Проблемы неинвазивной диагностики в клинической лаборатории: материалы исследования и методы. Клиническая лабораторная диагностика, (4), 33.
Мохан, Р., Глессон, М., & Гринхафф, П. Л. (2001). Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки: пер. с англ. Олимпийская литература.
Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Павлишин О.Ф., Козак І.В., Савка І.В. Зміни показників перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантної системи протягом річного циклу оздоровчих тренувань (2009) Львівський національний університет імені Івана Франка.
Мякишева, Ю. В., Колсанов, А. В., Власов, М. Ю., & Соколов, А. В. (2017). Неинвазивная диагностика состояния обменных процессов в организме: маркеры ротовой жидкости. Современные проблемы науки и образования, (5), 14.
Орел Н.М. Биохимия мембран. (2010). Метод. пособие к лабораторным занятиям для студентов биологического факультета Мн.: БГУ. – 28 с.
Осипенко, Г. А. (2007). Основи біохімії м’язової діяльності.
Осіпов, В. М. (2013). Спортивна медицина.
Остапченко Л. І., Синельник Т. Б., Компанець І. В. (2016). Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти: навч. посіб. – К.: ВПЦ "Київський університет", – 639 с.
Петрина, С. Н., & Юшина, Л. В. (1989). Роль липидов в адаптационных реакциях организма на экстремальные воздействия. Патол. физиология. и эксперим. терапия, (2), 51-53.
Петрачков, О. В. (2014). Фізична підготовка, як фактор прискореної адаптації військовослужбовців до бойової діяльності в умовах жаркого клімату. Збірник наукових праць “Вісник Національного університету оборони України” – К.: НУОУ, 135-138.
Романчук, С. В., Мицкан, Б. М., Афонін, В. М., Лойко, О. М., Пилипчак, І. В., Кузнецов, М. В., & Лісовський, Б. П. (2018). Вплив спортивних єдиноборств на удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців.
Селезнева, И. С., & Иванцова, М. Н. (2019). Биохимические изменения при занятиях физкультурой и спортом: учебное пособие.
Трохимович А.А., Кишко М.М., Сливка Я.І., Ганич О.Т. (2011) Вільнорадикальне окиснення і антиоксидантна система в серцево-судинній патології. Ужгородський національний університет.
Фабрі З.Й., Чернов В. (2014). Біохімічні основи фізичної культури і спорту: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Ужгород: Ужгородський національний університет.
Фуртес, О. О., & Ткачук, Д. А. (2010). Комплектування сил спеціальних операцій: передовий досвід іноземних армій.
Шахлина, Л. Г., Коган, Б. Г., Терещенко, Т. А., Тищенко, В. П., & Футорный, С. М. (2016). Спортивная медицина.
Ярушин, С. А. (2017). Влияние физических нагрузок различной интенсивности на изменение некоторых биохимических показателей в поте и слюне. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация, 2(4).
Ясенчук В. Н. (2018). Фізична підготовка військовослужбовців ССО в умовах українсько-російського протистояння. Humanitarium, 40(2), 143-154.
Agrawal, K., Sivamani, R. K., & Newman, J. W. (2019). Noninvasive profiling of sweat‐derived lipid mediators for cutaneous research. Skin Research and Technology, 25(1), 3-11.
Agrawal, K., Hassoun, L. A., Foolad, N., Pedersen, T. L., Sivamani, R. K., & Newman, J. W. (2017). Sweat lipid mediator profiling: a noninvasive approach for cutaneous research. Journal of lipid research, 58(1), 188-195.
Baker, L. B., & Wolfe, A. S. (2020). Physiological mechanisms determining eccrine sweat composition. European journal of applied physiology, 1-34.
Baker, L. B., Stofan, J. R., Hamilton, A. A., & Horswill, C. A. (2009). Comparison of regional patch collection vs. whole body washdown for measuring sweat sodium and potassium loss during exercise. Journal of Applied Physiology, 107(3), 887-895)
Calderón-Santiago, M., Priego-Capote, F., Jurado-Gámez, B., & de Castro, M. L. (2014). Optimization study for metabolomics analysis of human sweat by liquid chromatography–tandem mass spectrometry in high resolution mode. Journal of chromatography A, 1333, 70-78.
Deuster P., Kemmer T., Tubbs L. et al. The Special Operations Forces Nutrition Guide. 2016, 215 P.
Delgado-Povedano, M. M., Calderón-Santiago, M., de Castro, M. L., & Priego-Capote, F. (2018). Metabolomics analysis of human sweat collected after moderate exercise. Talanta, 177, 47-65.
Krsota VM. Spetsialna fizychna pidhotovka ofitseriv cherhovoho boyovoho rozrakhunku komandnoho punktu ViyskovoMorskykh Syl Ukrainy: avtoref. dis. … kand. nauk physical education and sport, Abstr. PhDr. (Physical Education and Sport). Kh, 2007. 20 s. [Ukrainian].
Kanďár, R., Drábková, P., Andrlová, L., Kostelník, A., & Čegan, A. (2016). Determination of selected fatty acids in dried sweat spot using gas chromatography with flame ionization detection. Journal of separation science, 39(22), 4377-4383.
Islamov, V. A., Dmitriev, G. G., Bogza, K. A., & Tsygankov, R. A. (2016). Adaptation mechanisms of servicemen to extreme environments. Theory and Practice of Physical Culture, (2), 20-20.
Lindsay B. Baker and Anthony S. Wolfe. Physiological mechanisms determining eccrine sweat composition (2020).
Mena-Bravo, A., & De Castro, M. L. (2014). Sweat: a sample with limited present applications and promising future in metabolomics. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 90, 139-147.
Montain, S. J., & Young, A. J. (2003). Diet and physical performance This review contributes to a Special Section on US Army Research, guest-edited by ML Meiselman, FM Kramer, J. Soyer and P. Pliner. Appetite, 40(3), 255-267.
Romanchuk SV, Starchuk AA, Romanchuk VN, i dr. Mesto i znachenie fizicheskoy podgotovki v sisteme podgotovki spetsialistov. Fizicheskoe vospitanie student
Taylor, N. A., & Machado-Moreira, C. A. (2013). Regional variations in transepidermal water loss, eccrine sweat gland density, sweat secretion rates and electrolyte composition in resting and exercising humans. Extreme physiology & medicine, 2(1), 1-30.
Viru, A. (2017). Adaptation in sports training. Routledge.
Zolotareva, L. V., & Volchkova, V. I. (2015). Adaptation of athletes after completing the sports career. In Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро (pp. 180-181).
Опубліковано
2021-06-24
Як цитувати
Жалдак, А., Іванько, О., & Депутат, Ю. (2021). Вивчення досвіду застосування неінвазивних методів для оцінки функціонального стану організму при фізичних та психоемоційних навантаженнях (огляд літератури). Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 53-63. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.53-63