Виживаність після радіохірургічного лікування рецидивних гліобластом у  хворих із радикальною резекцією первинної пухлини

  • Андрій Грязов Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2210-1430
  • Олександр Главацький Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0889-9762
  • Оксана Земскова Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9462-8330
  • Андрій Грязов Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1785-6705
  • Ольга Чувашова Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6767-4665
  • Генадій Хмельницький Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9854-3681
  • Ірина Шуба Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4385-4877
  • Ірина Кручок Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6418-4430
  • Максим Шевельов Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1387-5725
  • Володимир Стулей Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ імені І. Сикорського», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7552-7024
Ключові слова: новоутворення, злоякісна гліома, гліобластома, нейрохірургічні втручання, рецидив, радіохірургія, виживаність

Анотація

гліобластома (ГБ) – це агресивна пухлина, що характеризується високим рівнем рецидивування та призводить до смерті більшості хворих через 15–18 місяців після встановлення діагнозу. Факторами, що асоціюються з більш тривалою виживаністю хворих на ГБ, є вік до 50 років, кращий функціональний статус та радикальна резекція первинної пухлини. Оптимальне лікування при рецидиві або прогресуванні ГБ до цього часу не визначено та залишається складною проблемою. Стереотаксична радіохірургія (СРХ) є методом прецизійного високотехнологічного опромінення, що розглядається сьогодні як терапевтична опція ефективного впливу на рецидивні злоякісні гліоми. Метою даного ретроспективного дослідження був аналіз виживаності після СРХ рецидивної ГБ в когорті 59 хворих, яким було проведено радикальну резекцію первинної пухлини. Досліджувана когорта складалась з 59 хворих (28 / 47,5% жінок та 31 / 52,5% чоловіків); середній вік в загальній групі склав 51 рік (інтервал 24 – 81). СРХ проводилось на лінійному прискорювачі «Trilogy» (США) (6 MeV) в період з 2014 р. по 2020 р. в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». В усіх випадках діагноз ГБ 4 ступеню за класифікацією ВООЗ був підтверджений патоморфологічно після резекції первинної пухлини. Всім 59 хворим було проведено максимальне безпечне видалення первинної пухлини в радикальному об’ємі: в переважній кількості спостережень (54 / 91,5%) – по перифокальній зоні; в 5 / 8,5% випадках – субтотально. В усіх 59 випадках хворим було проведено ад’ювантне променеве лікування після видалення первинної пухлини (сумарна вогнищева доза (СВД) 60 Гр, 30 фракцій), яке в 33 випадках було поєднане з алкілюючою ХТ (темозоломід 75 мг/м2). У 31 / 52,5 % хворого після завершення конкомітантної ХТ продовжилось ХТ лікування (темозоломід 150-200 мг/ м2). У більшості спостережень (51 / 86,4 %) РГБ було діагностовано за сукупністю клініко-радіологічних ознак; у 8 / 13,6 % хворих – патоморфологічно, після повторного хірургічного втручання. Кінцевими точками дослідження були загальна виживаність (ЗВ), безрецидивна (безпрогресивна) виживаність (БРВ) та виживаність після настання рецидиву (ВПР). Вивчався вплив на виживаність наступних кількісних та категоріальних факторів: стать, вік, функціональний статус, поєднання ад’ювантної ПТ з алкілюючою ХТ, хірургічне видалення РГБ, тип рецидивування ГБ, дозове навантаження за всі курси опромінення сумарно (за біологічно-ефективною дозою (BED11)) та при СРХ, кількість фракцій СРХ, об’єм мішені СРХ, термін безрецидивного періоду/виживаності (БРВ). Вплив на виживаність такого фактору як БРВ досліджувався шляхом розподілення когорти на три незалежні групи в залежності від тривалості безрецидивного періоду: група I – БРВ < 10 місяців; група II – БРВ від 10 до 20 місяців; група III – БРВ > 20 місяців. Виживаність хворих була проаналізована методом Каплана-Майера (КМ). Логарифмічний ранговий тест (для порівняння КМ кривих виживаності для різних досліджуваних груп) використовували для дослідження виживаності за бінарними предикторами. Порівняння впливу декількох категоріальних факторів на виживаність здійснювалось за допомогою χ2-тесту (Pearson Chi-square test). Для дослідження впливу на виживаність кількісних коваріат використовували регресійний аналіз за моделлю пропорційних ризиків Кокса. Співвідношення ризиків (hazard ratio, HR) розраховано з 95% довірчими інтервалами (ДІ). В результаті проведеного аналізу було виявлено наступне. Медіана ЗВ після СРХ РГБ склала 26,3 місяців (95% ДІ 17 – 45,5), медіана БРВ – 12,9 місяців (95% ДІ 8,4 – 25,6) , медіана ВПР – 9,8 місяців (95% ДІ 6,7 – 24,4). Дворічна ЗВ була досягнута більшою половиною (56%) хворих. Після СРХ 6-місячна виживаність склала 77%. Один рік після СРХ РГБ прожили 39% хворих, два роки після СРХ – 28% хворих. Такі фактори як функціональний статус за індексом Карновського (ІК) при СРХ РГБ (p = 0,00159), тривалість безрецидивного періоду (p = 0,02711) та проведення хірургічного видалення РГБ (р = 0,009391) продемонстрували статистично значущий вплив на ЗВ. Найкращу ЗВ у вибірці мали хворі із 90 балами за ІК; за умови настання рецидиву ГБ після 20 місяців і при виконанні резекції РГБ. Інші досліджені фактори не показали значущого впливу на ЗВ. Не було зафіксовано статистично значущого впливу на ВПР жодного із наступних досліджуваних факторів: стать, вік, функціональний статус за ІК, проведення ад’ювантної ПТ з алкілюючою ХТ, хірургічне видалення РГБ, тип рецидивування ГБ, дозове навантаження за всі курси опромінення сумарно (BED11) та при СРХ (BED11; ПД; СВД), кількість фракцій СРХ, об’єм мішені СРХ, БРВ. Хоча й хворі з РГБ відносяться до однієї з найменш обнадійливих щодо прогнозу категорій в нейроонкології, отримані нами дані підтверджують доцільність застосування СРХ з метою подовження виживаності таких пацієнтів та свідчать про відсутність асоційованої тяжкої променевої токсичності. Первинні біологічні властивості пухлини ймовірно відіграють пріоритетну роль щодо впливу на виживаність хворих із РГБ. Опромінення РГБ призводить до збільшення ВПР. Проте не можна виключити, що зміни, які відбуваються у біології рецидивної злоякісної гліоми після повторного опромінення, можуть нівелювати потенційний вплив на виживаність тих факторів, що мали предиктивну цінність до повторного опромінення.

Посилання

Brandes, A. A., Tosoni, A., Franceschi, E., Sotti, G., Frezza, G., Amistà, P., Morandi, L., Spagnolli, F., & Ermani, M. (2009). Recurrence pattern after temozolomide concomitant with and adjuvant to radiotherapy in newly diagnosed patients with glioblastoma: correlation With MGMT promoter methylation status. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 27(8), 1275–1279. https://doi.org/10.1200/JCO.2008.19.4969

Bräutigam, E., Lampl, C., Track, C., Nieder, C., Pichler, J., Hammer, J., & Geinitz, H. (2019). Re-irradiation of recurrent glioblastoma as part of a sequential multimodality treatment concept. Clinical & translational oncology: official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico, 21(5), 582–587. https://doi.org/10.1007/s12094-018-1957-6

Brown, T. J., Brennan, M. C., Li, M., Church, E. W., Brandmeir, N. J., Rakszawski, K. L., Patel, A. S., Rizk, E. B., Suki, D., Sawaya, R., & Glantz, M. (2016). Association of the Extent of Resection With Survival in Glioblastoma: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA oncology, 2(11), 1460–1469. https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2016.1373

Combs, S. E., Widmer, V., Thilmann, C., Hof, H., Debus, J., & Schulz-Ertner, D. (2005). Stereotactic radiosurgery (SRS): treatment option for recurrent glioblastoma multiforme (GBM). Cancer, 104(10), 2168–2173. https://doi.org/10.1002/cncr.21429

Dörner, L., Mustafa, A., Rohr, A., Mehdorn, H. M., & Nabavi, A. (2013). Growth pattern of tumor recurrence following bis-chloroethylnitrosourea (BCNU) wafer implantation in malignant glioma. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 20(3), 429–434. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2012.01.060

Freites-Martinez, A., Santana, N., Arias-Santiago, S., & Viera, A. (2021). Using the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE - Version 5.0) to Evaluate the Severity of Adverse Events of Anticancer Therapies. CTCAE versión 5.0. Evaluación de la gravedad de los eventos adversos dermatológicos de las terapias antineoplásicas. Actas dermo-sifiliograficas, 112(1), 90–92. https://doi.org/10.1016/j.ad.2019.05.009

García-Cabezas, S., Rivin Del Campo, E., Solivera-Vela, J., & Palacios-Eito, A. (2021). Re-irradiation for high-grade gliomas: Has anything changed?. World journal of clinical oncology, 12(9), 767–786. https://doi.org/10.5306/wjco.v12.i9.767

Grabowski, M. M., Recinos, P. F., Nowacki, A. S., Schroeder, J. L., Angelov, L., Barnett, G. H., & Vogelbaum, M. A. (2014). Residual tumor volume versus extent of resection: predictors of survival after surgery for glioblastoma. Journal of neurosurgery, 121(5), 1115–1123. https://doi.org/10.3171/2014.7.JNS132449

Gulati, S., Jakola, A. S., Nerland, U. S., Weber, C., & Solheim, O. (2011). The risk of getting worse: surgically acquired deficits, perioperative complications, and functional outcomes after primary resection of glioblastoma. World neurosurgery, 76(6), 572–579. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2011.06.014

Hall, W. A., Djalilian, H. R., Sperduto, P. W., Cho, K. H., Gerbi, B. J., Gibbons, J. P., Rohr, M., & Clark, H. B. (1995). Stereotactic radiosurgery for recurrent malignant gliomas. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 13(7), 1642–1648. https://doi.org/10.1200/JCO.1995.13.7.1642

Kazmi, F., Soon, Y. Y., Leong, Y. H., Koh, W. Y., & Vellayappan, B. (2019). Re-irradiation for recurrent glioblastoma (GBM): a systematic review and meta-analysis. Journal of neuro-oncology, 142(1), 79–90. https://doi.org/10.1007/s11060-018-03064-0

Kommers, I., Ackermans, L., Ardon, H., van den Brink, W. A., Bouwknegt, W., Balvers, R. K., van der Gaag, N., Bosscher, L., Kloet, A., Koopmans, J., Laan, M. T., Tewarie, R. N., Robe, P. A., van der Veer, O., Wagemakers, M., Zwinderman, A. H., & De Witt Hamer, P. C. (2021). Between-hospital variation in rates of complications and decline of patient performance after glioblastoma surgery in the dutch Quality Registry Neuro Surgery. Journal of neuro-oncology, 152(2), 289–298. https://doi.org/10.1007/s11060-021-03697-8

Louis, D. N., Perry, A., Reifenberger, G., von Deimling, A., Figarella-Branger, D., Cavenee, W. K., Ohgaki, H., Wiestler, O. D., Kleihues, P., & Ellison, D. W. (2016). The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta neuropathologica, 131(6), 803–820. https://doi.org/10.1007/s00401-016-1545-1

Lovo, E. E., Moreira, A., Barahona, K. C., Ramirez, J., Campos, F., Tobar, C., Caceros, V., Sallabanda, M., & Sallabanda, K. (2021). Stereotactic Radiosurgery for Recurrent Glioblastoma Multiforme: A Retrospective Multi-Institutional Experience. Cureus, 13(10), e18480. https://doi.org/10.7759/cureus.18480

Marks, L. B., Yorke, E. D., Jackson, A., Ten Haken, R. K., Constine, L. S., Eisbruch, A., Bentzen, S. M., Nam, J., & Deasy, J. O. (2010). Use of normal tissue complication probability models in the clinic. International journal of radiation oncology, biology, physics, 76(3 Suppl), S10–S19. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2009.07.1754

Molinaro, A. M., Hervey-Jumper, S., Morshed, R. A., Young, J., Han, S. J., Chunduru, P., Zhang, Y., Phillips, J. J., Shai, A., Lafontaine, M., Crane, J., Chandra, A., Flanigan, P., Jahangiri, A., Cioffi, G., Ostrom, Q., Anderson, J. E., Badve, C., Barnholtz-Sloan, J., Sloan, A. E., … Berger, M. S. (2020). Association of Maximal Extent of Resection of Contrast-Enhanced and Non-Contrast-Enhanced Tumor With Survival Within Molecular Subgroups of Patients With Newly Diagnosed Glioblastoma. JAMA oncology, 6(4), 495–503. https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2019.6143

Niranjan, A., Monaco, E. A., III, Kano, H., Flickinger, J. C., & Lunsford, L. D. (2018). Stereotactic Radiosurgery in the Multimodality Management of Residual or Recurrent Glioblastoma Multiforme. Progress in neurological surgery, 31, 48–61. https://doi.org/10.1159/000466998

Ohgaki, H., Dessen, P., Jourde, B., Horstmann, S., Nishikawa, T., Di Patre, P. L., Burkhard, C., Schüler, D., Probst-Hensch, N. M., Maiorka, P. C., Baeza, N., Pisani, P., Yonekawa, Y., Yasargil, M. G., Lütolf, U. M., & Kleihues, P. (2004). Genetic pathways to glioblastoma: a population-based study. Cancer research, 64(19), 6892–6899. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-1337

Ostrom, Q. T., Cioffi, G., Waite, K., Kruchko, C., & Barnholtz-Sloan, J. S. (2021). CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2014-2018. Neuro-oncology, 23(12 Suppl 2), iii1–iii105. https://doi.org/10.1093/neuonc/noab200

Rapp, M., Baernreuther, J., Turowski, B., Steiger, H. J., Sabel, M., & Kamp, M. A. (2017). Recurrence Pattern Analysis of Primary Glioblastoma. World neurosurgery, 103, 733–740. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2017.04.053

Sacko, O., Benouaich-Amiel, A., Brandicourt, P., Niaré, M., Charni, S., Cavandoli, C., Brauge, D., Catalaa, I., Brenner, A., Moyal, E. C., & Roux, F. E. (2021). The Impact of Surgery on the Survival of Patients with Recurrent Glioblastoma. Asian journal of neurosurgery, 16(1), 1–7. https://doi.org/10.4103/ajns.AJNS_180_20

Simińska, D., Korbecki, J., Kojder, K., Kapczuk, P., Fabiańska, M., Gutowska, I., Machoy-Mokrzyńska, A., Chlubek, D., & Baranowska-Bosiacka, I. (2021). Epidemiology of Anthropometric Factors in Glioblastoma Multiforme-Literature Review. Brain sciences, 11(1), 116. https://doi.org/10.3390/brainsci11010116

Stupp, R., Mason, W. P., van den Bent, M. J., Weller, M., Fisher, B., Taphoorn, M. J., Belanger, K., Brandes, A. A., Marosi, C., Bogdahn, U., Curschmann, J., Janzer, R. C., Ludwin, S. K., Gorlia, T., Allgeier, A., Lacombe, D., Cairncross, J. G., Eisenhauer, E., Mirimanoff, R. O., European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups, … National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group (2005). Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. The New England journal of medicine, 352(10), 987–996. https://doi.org/10.1056/NEJMoa043330

Weller, M., van den Bent, M., Preusser, M., Le Rhun, E., Tonn, J. C., Minniti, G., Bendszus, M., Balana, C., Chinot, O., Dirven, L., French, P., Hegi, M. E., Jakola, A. S., Platten, M., Roth, P., Rudà, R., Short, S., Smits, M., Taphoorn, M., von Deimling, A., … Wick, W. (2021). EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood. Nature reviews. Clinical oncology, 18(3), 170–186. https://doi.org/10.1038/s41571-020-00447-z

Wen, P. Y., Macdonald, D. R., Reardon, D. A., Cloughesy, T. F., Sorensen, A. G., Galanis, E., Degroot, J., Wick, W., Gilbert, M. R., Lassman, A. B., Tsien, C., Mikkelsen, T., Wong, E. T., Chamberlain, M. C., Stupp, R., Lamborn, K. R., Vogelbaum, M. A., van den Bent, M. J., & Chang, S. M. (2010). Updated response assessment criteria for high-grade gliomas: response assessment in neuro-oncology working group. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 28(11), 1963–1972. https://doi.org/10.1200/JCO.2009.26.3541

Wen, P. Y., Weller, M., Lee, E. Q., Alexander, B. M., Barnholtz-Sloan, J. S., Barthel, F. P., Batchelor, T. T., Bindra, R. S., Chang, S. M., Chiocca, E. A., Cloughesy, T. F., DeGroot, J. F., Galanis, E., Gilbert, M. R., Hegi, M. E., Horbinski, C., Huang, R. Y., Lassman, A. B., Le Rhun, E., Lim, M., … van den Bent, M. J. (2020). Glioblastoma in adults: a Society for Neuro-Oncology (SNO) and European Society of Neuro-Oncology (EANO) consensus review on current management and future directions. Neuro-oncology, 22(8), 1073–1113. https://doi.org/10.1093/neuonc/noaa106

Wick, W., Osswald, M., Wick, A., & Winkler, F. (2018). Treatment of glioblastoma in adults. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. https://doi.org/10.1177/1756286418790452

Опубліковано
2022-03-27
Як цитувати
Грязов , А., Главацький, О., Земскова , О., Грязов , А., Чувашова, О., Хмельницький, Г., Шуба , І., Кручок, І., Шевельов , М., & Стулей , В. (2022). Виживаність після радіохірургічного лікування рецидивних гліобластом у  хворих із радикальною резекцією первинної пухлини. Український науково-медичний молодіжний журнал, 128(1), 57-73. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(128).2022.57-73