Оформлення статті

Офіційні вимоги до публікацій, що надходять в науковий журнал «Український науковий медичний молодіжний журнал»

Публікацію статей та метаданих російською мовою припинено.

ЗВАНТАЖИТИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ АРА-СТИЛЬ (PDF)

ЗАВАНТАЖИТИ ОФОРМЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ ВІДПОВІДНО ДО MESH (PDF)

Український науково-медичний молодіжний журнал публікує оригінальні наукові роботи, огляди та описи клінічних випадків.

Обсяг оригінальних наукових статей, разом з рисунками, таблицями і списком літератури, не повинен перевищувати 21 600 знаків (12 сторінок машинописного тексту), оглядових статей – до 28 800 знаків (16 сторінок машинописного тексту), описи клінічних випадків – до 18 400 знаків (10 сторінок машинописного тексту).

Текст друкується: кегль не менше 12 пунктів, з подвійним міжрядковим інтервалом на аркушах формату А4 (210 × 297 мм). Поля сторінки з усіх боків 2,5 см (зліва, справа, зверху, знизу).

СТРУКТУРА МЕТАДАНИХ СТАТТІ

UDC

І. Прізвище та ім’я першого автора1,  Прізвище та ім’я наступних авторів2

1Місце роботи, місто, країна

2Якщо в авторів різні місця роботи, відображається другим надрядковим знаком

Адреса для кореспонденції (Corresponding Author) : ПІБ, адреса, номер телефону та адресу електронної пошти автора (англійською мовою).

Оскільки журнал молодіжний вік першого автора має не перевищувати 35 років на момент подачі статті.

ІІ. Заголовок – чітко окреслює головну ціль статті, починається з об’єкта дослідження, приваблює увагу читача.

Назва роботи має бути надрукована жирним шрифтом літерами як в реченні без скорочень

ІІІ. Анотація. Єдиний абзац без виділення складових будь яким способом. Анотація не повинна бути менше 2500 знаків. Текст анотації повинен бути стислим, чітким, без довідкової інформації, з чітким та об'єктивним оглядом основних понять статті. Анотація не повинна містити скорочень і цитат.

Для клінічних випадків

Для оригінальних робіт

Для оглядових робіт

Вступ 1-3 речення

Вступ 1-3 речення

Вступ 1-3 речення

Опис мети

Опис мети

Опис мети

Матеріали і методи (materials and methods) описані 1-2 реченнями.

Матеріали і методи (materials and methods) описані 1-2 реченнями.

Матеріали і методи (materials and methods) описані 1-2 реченнями.

Короткий опис випадку

Короткий опис результатів (results) *

 

Скорочений варіант огляду (review)

 

Опис висновків

Опис висновків

Опис висновків

*Не повинні міститися результати, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті.

Виноски робити заборонено.

ІV. Ключові слова. Ключове слово 1, ключове слово 2, ключове слово 3.

Ключові слова оформлюються англійською мовою у форматі MeSH. Після чого перекладаються ключові слова у форматі MeSH  українською  мовою.

Детальна інформація про ключові слова у відповідності MeSH в документі «Оформлення ключових слів відповідно до MeSH», котрий розміщено на сайті.

 1. Ключові слова повинні представляти основні поняття статті.
 2. Ключові слова повинні бути описовими.
 3. Ключові слова не повинні повторювати назву статті.
 4. Ключові слова подаються в алфавітному порядку.
 5. Ключові слова повинні відображати колективне розуміння теми.
 6. Повторно використовуйте ключові слова протягом всієї статті або анотації, дозволяється використовувати синоніми ключових слів по всьому тексту статті.
 7. Рекомендована кількість ключових слів 5-7.

При написанні статті українською мовою, після літератури англійською мовою зазначаються метадані статті.

При написанні статті англійською мовою, після літератури українською мовою зазначаються метадані статті.

СТРУКТУРА СТАТТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ

Для клінічних випадків

Для оригінальних робіт

Для оглядових робіт

Вступ (Introduction) (опис унікальності випадку)

Вступ (Introduction)

Вступ (Introduction)

Мета (Aim)

Мета (Aim)

Мета (Aim)

Матеріали і Методи (Materials and Methods)

Матеріали і Методи (Materials and Methods)

Матеріали і Методи (Materials and Methods)

Опис випадку (анамнез, клінічні дані, результати обстежень та втручань,прогноз)

Результати (results)

 

Огляд і Обговорення (Review and discussion)*

Обговорення (Discussion)

Обговорення (Discussion)

 

Висновки (Conclusions)

Висновки (Conclusions)

Висновки (Conclusions)

Фінансування (Financing)

Фінансування (Financing)

Фінансування (Financing)

Конфлікт інтересів (Conflict of interests)

Конфлікт інтересів (Conflict of interests)

Конфлікт інтересів (Conflict of interests)

Згода на публікацію (Consent to publication)

Згода на публікацію (Consent to publication)

Згода на публікацію (Consent to publication)

ORCID ID та внесок авторів (ORCID ID and AUTHORS CONTRIBUTION)

ORCID ID та внесок авторів (ORCID ID and AUTHORS CONTRIBUTION)

ORCID ID та внесок авторів (ORCID ID and AUTHORS CONTRIBUTION)

Література (References)

Література (References)

Література (References)

* огляд і обговорення можуть бути розділені на окремі компоненти статті

Вступ (Introduction). Вступ повинен коротко описувати дослідження в широкому контексті та виділити, чому воно важливе. Вкажіть дані про епідеміологію, поширеність та фактори ризику захворювання, патології, синдрому тощо. Повинно бути вказано мету роботи та її значення. Якщо необхідно вкажіть суперечливі та розбіжні гіпотези. Наскільки це можливо, будь ласка, оформлюйте вступ зрозумілим вченим за межами вашої конкретної галузі досліджень.

Мета (Aim). В меті повинна бути вказана проблема, яку вирішують автори (що зробити) і яким шляхом це буде зроблено (цільова група, чию проблему вирішує проект), а також повинно бути вказано за допомогою чого, або яким способом буде досягнута ця мета (яким чином це буде зроблено).

Матеріали і Методи (Materials and Methods). Цей розділ повинен надати детальний опис методології дослідження.

 1. Експериментальні дослідження. Автори повинні описати принцип відбору та кількісну характеристику матеріалу для дослідження та розподілу об'єктів дослідження на групи, опис прикладних методів експериментальних, гістологічних, клінічних досліджень та методи статистичного аналізу кількісних результатів досліджень. Обов’язково потрібно згадати висновок комісії з біоетики.
 2. Клінічні дослідження. Автори повинні ретельно описувати дослідження відповідно до його типу - лікування, профілактика, діагностика, скринінг, якість життя, генетика, епідеміологія. Доцільно використовувати рандомізовані контрольовані випробування, також можна використовувати когортні дослідження, одноразові дослідження та контрольні випадки.

Для підтвердження точності використаних даних: 1. Автори повинні надати інформацію про дизайн дослідження, а саме: кількість спостережень, критерії поділу на групи, критерії включення та виключення з дослідження. Кількість спостережень у групах має бути достатнім для належного статистичного аналізу. 2. Статистичну обробку даних опитування слід проводити за допомогою ліцензійного програмного забезпечення, номер ліцензії та програмний пакет зазначаються в розділі методи. 3. Обрана форма подання та використані статистичні методи повинні бути коротко описані в розділі матеріали та методи.

 1. Клінічні випадки також можуть подаватись. Рукопис клінічної справи повинен містити всі згадані частини та відповідати всім критеріям. Назва розділу “Методи” змінюється на “Опис клінічного випадку” та висвітлює алгоритм діагностики та лікування відповідно до міжнародних клінічних рекомендацій та стандартизованих шкал.

Нестандартні абревіатури слід визначати при першому виникненні та вводити лише там, де використовується багаторазове використання. Автори не повинні використовувати скорочення у заголовках.

Методи повинні бути описані з достатньою деталізацією, щоб читач міг перевірити результати дослідження. Якщо є якісь обмеження щодо розкриття частини інформації або доступу до даних, це повинно бути зазначено в цьому розділі.

Результати (results). У цьому розділі представлено основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Надісланий матеріал повинен бути логічно пов'язаний, чітко викладений і мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладу матеріалу слід дотримуватися наукового стилю. Результати обчислення повинні бути описані відповідними методами біостатистики із зазначенням статистичної похибки / Значення P

Оформлення нетекстових елементів статті:

 1. Графіки та формули повинні бути налаштовані в додатках MS OFFICE. Графіки та фігури повинні бути сформовані за допомогою MS Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop, MS Visio або інших програм, надсилаються в окремі файли у розширенні відповідної програми. Усі графіки повинні мати заголовок та номер.
 2. Таблиці та рисунки не дозволяються, якщо вони розміщуються на сторінках горизонтальною орієнтацією. Усі таблиці повинні мати заголовок та номер. Роздільна здатність зображення повинна бути не меншою 1080р.
 3. При оформленні нетекстових документів будь ласка враховуйте, що друкована версія журнала в чорно-білому форматі. Інформація з графіків, таблиць, рисунків та інших зображень має бути описаною в тексті з відповідними посиланнями на них.

Обговорення (Discussion) – порівняння отриманих результатів з результатами попередніх досліджень теми; значення проведеного дослідження; чи підтверджують результати гіпотезу; подальша перспектива вивчення теми, переваги й слабкі сторони цього дослідження. Цей елемент також може бути об’єднаний з висновками.

Висновки (Conclusions) – відповіді на питання: Чи вдалося досягти мети дослідження? Яке значення мають результати? Чи мають результати практичне застосування? Які питання лишилися без відповідей?

Фінансування (Financing) –  зазначається чи отримало дане дослідження зовнішнього фінансування , якщо так то уточніть від якого підприємства. Будь ласка, додайте: " Дане дослідження не отримало зовнішнього фінансування "або" Це дослідження фінансувалося NAME OF FUNDER. Це дослідження виділяє результати NAME cl grant grant XXX "та" APC фінансується XXX ".

Конфлікт інтересів (Conflict of interests) – одним чи декількома реченнями описати про відсутність чи наявність потенційного конфлікту інтересів у будь-якій формі.

Згода на публікацію (Consent to publication) – ви повинні вказати, що ви отримали згоду на публікацію даної роботи від усіх пацієнтів, що мають відношення до вашого рукопису.

Відповідно до положень комітету з етики наукових публікацій (COPE).

ORCID ID та внесок авторів (ORCID ID and AUTHORS CONTRIBUTION) – вказується актуальний прізвище ORCID ID та ім’я автора з зазначенням вкладу автора в статтю згідно представленого розподілу:

A - Концепція та дизайн роботи

B – Збір та аналіз даних

C – Відповідальність за статистичний аналіз

D – Написання статті

E – Критичний огляд

F – Остаточне затвердження статті

A - Work concept and design

B – Data collection and analysis

C – Responsibility for statistical analysis

D – Writing the article

E – Critical review

F – Final approval of the article

Внесок авторів оформляться відповідно до 4 критеріїв авторства Міжнародного Комітету медичних редакторів (ICMJE).

Література (References) – повинна переважно містить джерела останніх 1-3 років, бути оформленою відповідно стандартів APA стиль.

Не припускається більше одного посилання на власні публікації.

Внутрішньотекстові бібліографічні посилання повинні формуватися відповідно до міжнародних бібліографічних стандартів APA стиль.

Правильність посилання в тексті статті до джерела, зазначеного у списку літератури в кінці статті, має бути наступним:

для джерел з одним автором - вкажіть прізвище автора (Браун, 2019);

для джерел здвома авторами - вкажіть прізвища двох авторів (Адамс та Браун, 2006) або ім’я першого автора, за яким слідують “та ін. ”;

для джерел з декількома авторами - вкажіть прізвище першого автора з подальшим написанням “та ін. ”(Браун та ін., 2019).

Посилання повинні бути перераховані в алфавітному порядку за прізвищем першого автора в кінці статті. Посилання на інші публікації повинні бути ретельно перевірені на повноту та точність.

Більш детально про оформлення посилань та літератури в APA стилі в документі «Оформлення літератури у форматі АРА-стилі», котрий розміщено на сайті.

Якщо стаття не відповідає стандартам та вимогам журналу або складається з великої кількості плагіату, редакція може відмовити у публікації статті.