Публікаційна етика

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ

Публікація статі в УНММЖ є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань.

Дуже важливо узгодити норми етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора, редактора журналу, члена ТМВС, рецензента, члена вченої ради, видавця і суспільства.

Співробітники редакції зобов’язуються зберігати цілісність усіх опублікованих статей і етично додавати коментарі в соціальних мережах за допомогою модерованих облікових записів журналу.

Головний редактор Земсков Сергій Володимирович надзвичайно серйозно ставиться до обов'язків з нагляду за усіма етапами публікації, при цьому редакція усвідомлює всю повноту етичної та іншої відповідальності.

Редакція докладає всіх необхідних зусиль, щоб удосконалити стандарти рецензування журналів та публікувати етичні статті, які можуть вплинути на медичні дослідження українців в Україні й інших країнах світу.

Членів редколегії призначають на трирічний термін, який може бути продовжено на підставі оцінки їхнього вкладу в якість і науковий престиж журналу.

Контент кожної статті розглядається членами ТМВС та виконується вичитка орфографічних та технічних помилок з подальшим пошуком кандидатів у рецензенти.

Перед безпосередньою подачою випуску на верстку у видавництво його зміст узгоджується вченою радою НМУ імені О.О.Богомольця.

Головний редактор Земсков Сергій Володимирович надзвичайно серйозно ставиться до обов'язків з нагляду за усіма етапами публікації, при цьому редакція усвідомлює всю повноту етичної та іншої відповідальності.

Обов’язки головного редактора

Головний редактор – обраний член редколегії, який відповідає за активне залучення та контроль потоку рукописів, що становлять інтерес для читачів журналу.

Головний редактор повинен оцінювати рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора, обговорення з іншими членами редакційної колегії пріоритетів публікації та якості опубліковано го вмісту.

Головний редактор відповідає за активне запрошення регіональних і світових фахівців із ви- датними науковими, письмовими та рецензентськими здобутками долучитися до редакційної ради та служити професійним інтересам української та європейської медицини й охорони здоров’я.

Матеріали журналу переважно опрацьовує головний редактор, який є головним експертом та уповноважений відхиляти та повертати рукописи авторам на доопрацювання або приймати їх після ретельної оцінки зауважень рецензента й рекомендацій відповідальних редакторів, зокрема наукових і статистичних редакторів.

Головний редактор має заявити самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншого члена редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) для розгляду рукопису, з яким він має конфлікт інтересів в результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв'язків з одним з авторів, компаній, або (можливо) установ, пов'язаних з наданими рукописами.

Обов’язки редакторів та членів редакційної колегії

 • ухвалення неупередженими та високопрофесійними рішеннями публікації оригінальних науково обґрунтованих досліджень і оглядів.
 • регулярне вдосконалення своїх редакторських навичок, відвідуючи наукові семінари та вебінари.
 • розв’язання всіх конфліктів із рецензентами й авторами, за умови, та в разі їх виникнення.
 • дотримуватися рекомендацій світових і регіональних редакційних асоціацій, дотримуватися положень основної практики Комітету з етики наукових публікацій.
 • не розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.

Обов’язки рецензента

Експертна оцінка рецензентів допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і шляхом співробітництва редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи. Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації і лежить в основі наукового методу.

Під час роботи рецензенти повинні керуватися відповідними стандартами мережі EQUATOR і дотримуватися заяв світових редакційних  асоціацій, зокрема Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME).

 • надавати вчасну, засновану на фактичних даних і дружню до автора оцінку призначеного завдання;
 • повідомити про недостатність кваліфікації та\або відсутність можливості розглянути статтю в оговорені терміни;
 • повідомити про наявність фінансових або нефінансових конфліктів інтересу, що можуть поставити під сумнів їхню об’єктивність під час рецензування;
 • звітувати перед головним редактором і звертатися до редакторів щодо будь-яких підозр у копіюванні, плагіаті й інших порушеннях дослідницької та публікаційної етики в матеріалах, які оцінюються;
 • уникати будь-яких неетичних дій, як-от порушення конфіденційності, копіювання та повторне використання матеріалів, що оцінюються, у власних інтересах;
 • всебічно оцінювати призначені матеріали та пропонувати виправлення, які можуть покращити якість і етичну обґрунтованість статей;
 • пропонувати важливі посилання, пропущені авторами, однак уникати тих, які можуть бути розцінені як неетичні чи недоречні самоцитування.

Редактори журналу регулярно ознайомлюються з оновленими редакційними рекомендаціями перелічених редакційних асоціацій, щоб переглядати й забезпечувати дотримання положень публікаційної етики:

 • Міжнародний комітет редакторів медичних журналів (ICMJE);
 • Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME);
 • Комітет з етики науквоих публікацій (COPE);
 • Рада наукових редакторів (CSE).

Обов’язки автора

Автори повинні подавати рукописи, що не містять скопійованих текстів і становлять інтерес для читачів журналу. Вони несуть повну й остаточну відповідальність за якість і цілісність своїх статей. Автори також зобов’язані:

 1. Значимий внесок у розробку концепції чи проекту роботи; або збір, аналіз та інтерпретацію даних, зазначених у роботі;
 2. Написання роботи або підвищення її якості під час рецензування;
 3. Схвалення кінцевої версії, готової для публікації;
 4. Згода взяти відповідальність за точність даних і достовірність будь-якої частини роботи
 • гарантувати, що подана робота одночасно не розглядається для публікації в іншому виданні;
 • Якщо робота/стаття пов'язана з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи з якими може завдати якої-небудь іншої шкоди здоров'ю людини або тварини, автор повинен чітко вказати про це в своїй роботі. Якщо робота припускає використання тварин або людини в якості піддослідних, автор повинен гарантувати, що робота містить твердження й докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами (Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації і Політика Національного інституту охорони здоров’я США щодо використання лабораторних тварин), як і те, що відповідні державні комітети схвалили їх. Робота автора повинна включати в себе заяву та підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини на конфіденційність завжди має бути дотримано.
 • усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті;
 • усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію.
 • автори повинні повідомити редакцію, якщо після публікації в їхніх статтях буде виявлено будь-яку помилку або грубу помилку, що вимагає виправлення або спростування.

Розкриття інформації про конфлікт інтересів і фінансування

Усі автори зобов’язані заповнити та подати форму про конфлікт інтересів Міжнародного комітету редакторів медичних журналів під час подання рукопису, а також повідомити про будь-які фінансові й нефінансові конфлікти інтересів у примітках до рукопису.

Прикладами можливих конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, слугують: інформація про роботодавця, інформаційні консультації, акціонерна власність, гонорари, платні свідчення експертів, патентні заявки / реєстрації, а також гранти та інші види фінансування.

Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.